Guitar Tech Vibrato Arm - Screw-in Chrome

Regular price £7.80

Tax included.

Chrome - Vibrato Arm. Screw-in 5mm. Chrome with white tip.